Inhoudsopgave

Pad tot huidige pagina
  • Beleidsvoorschriften Werk, Participatie en Inkomen
  • 8. Bestuurlijke sancties
  • 8.4 Boete
  • 8.4.2. Belangrijke aspecten bij opleggen van de bestuurlijke boete
  • 8.4.2.7. Voorbereiden boetebesluit
  • 8.4.2.7.2. Recidive

Dit betekent opnieuw een schending van de inlichtingenverplichting binnen vijf jaar nadat een eerder boetebesluit aan belanghebbende bekend is gemaakt. Als er sprake is van recidive, dan werkt dit door op de onderdelen voor de vaststelling van de uiteindelijke hoogte van de boete. Deze onderdelen worden namelijk vermenigvuldigd met een factor 1½.

Er is ook sprake van recidive als een overtreding is geconstateerd door een andere gemeente. Dit kan zijn een schending van de inlichtingenverplichting, op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ. Een overtreding waarvoor de SVB of het UWV een boete heeft opgelegd, telt niet mee bij de vaststelling van recidive.

Adidas Ultraboost Ultraboost witmarine 5 schoenenkleurwitmaat8 Adidas hCdtsQr

Recidivetermijn De termijn waarbinnen er sprake is van recidive is vastgesteld op vijf jaar. Hierop geldt wel één uitzondering: als belanghebbende via het strafrechtelijk traject is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, dan geldt een recidivetermijn van tien jaar.

Gevolgen recidive De recidiveboete kan gedurende drie maanden volledig verrekend worden met de uitkering van klant, zonder dat rekening gehouden wordt met de beslagvrije voet. De volledige verrekening van de recidiveboete met de IOAW- of IOAZ uitkering duurt zelfs vijf jaar.

Nulfraude en recidive Na een nulfraude is er een recidivetermijn van twee jaar.

Als een belanghebbende recidiveert, en de recidive is een nulfraude, dan volgt geen waarschuwing maar een boete. Het uitgangspunt is hierbij een bedrag van € 100. De boete wordt vastgesteld op 100, 75, 50 of 25 % van dit bedrag, afhankelijk van de mate van verwijtbaarheid. Bij het ontbreken van elke vorm van verwijtbaarheid wordt geen boete opgelegd

Vorig artikel
Volgend artikel